輸入藝術家名稱
藝術家-W:
汪鐵 汪鐵 / 黄崇浩(Wang Tie / Huang Chonghao),
王 永 強(Wang Yongqiang),
王 麟 坤(Wang Linkun),
吴健(Wu Jian),
吳敏(Wu Min),
王 暉(Wang Hui),
午 旭(Wu Xu),
吳 性 清(Wu Xingqing),
吳 象 峰(Wu Xiangfeng),
吳 友 如(Wu Youru),
無錫輕工大學(Wuxi University of Light Industry),
王 盛 烈(Wang Chenglie),
王 珏(Wang Jue),
王赫(Wang He),
汪國新(Wang guoxin),
王 錫 顱(Wang Xilu),
武漢市武昌區計劃生育指導小組(Wuhan City Wuchang District Family Planning Direction Group),
王 偉 戌 / 江 顯 輝(Wang Weixu / Jiang Xianhui),
王美芳 / 張喜良(WANG Mei Fang / ZHANG Xi Liang),
蔚 學 高(Wei Xiaogao),
王 迎 春 / 楊 力 舟(Wang Yingchun Yang Lizhou),
王 雁(Wang Yan),
王 簡 兆(Wang Jianzhao),
伍 启 中 / 周 波 / 林 墉(Wu Qizhong / Zhou Po / Lin Yong),
王 龍 生 / 簡 崇 民 / 任 兆 祥(Wang Longsheng / Jian Chongmin / Ren Zhaoxiang),
汪 洋(Wang Yang),
王 緒 陽(Wang Xuyang),
王 大 為(Wang Dawei),
吴 梅 芬(Wu Meifen),
汪 林 發(Wang Linfa),
王 開 文 / 侯 繼 明(Wang Kaiwen / Hou Jiming),
魏 奎 仲(Wei Kuizhong),
吴 光 華(Wu Guanghua;),
魏 志 剛 / 周 佩 萍(Wei Zhigang / Zhou Peiping;),
汪 大 文 / 楊 正 新 / 姚 有 信(Wang Dawen / Yang Zhengxin / Yao Youxin),
魏 揚(Wei Yang),
韋 天 瑜(Wei Tianyu),
王 遵 義 / 殷 培 華(Wang Zunyi / Yan Peihua),
王 錞(Wang Chun),
王 仲 莉(Wang Zhongli),
韋 炳 華(Wei Binghua),
王 立 志 / 孟 晋 元(Wang Lizhi / Meng Jinyuan),
王 慶 升(Wang Qingsheng),
温江地區文化館(Wenjiang Area Cultural centers;),
翁 平 / 張 乃 馨(Weng Ping / Zhang Naixin),
汪 仁 杰(Wang Renjie),
韋 献 青(Wei Xianqing),
魏 鐵 生 / 張 頌 南(Wei Tiesheng / Zhang Songnan),
吴 哲夫 / 李慕白(Wu Zhefu / Li Mubo),
王 紹 基(Wang Shaoji),
文 小 苗(Wen Xiaomiao),
吴 性 清 / 陳 菊 仙(Wu Xingqing / Chen Juxian),
王 叔 暉(Wang Shuhui),
王 孝 銅(Wang Xiaotong),
王 偉 戍(Wang Weishu),
王 華 / 柴 夫(Wang Hua / Chai Fu),
吳 詒(Wu Yi),
翁 逸 之(Weng Yizhi),
翁 逸 之(Weng Yizhi),
吳 詒 / 黄 善 來 / 沈 复 明(Wu Yi / Huang Shan Lai / Shen Fuming),
王 永 揚(Wang Yongyang),
吳 詒(Wu Yi),
吳 哲 夫(Wu Zhefu),
王 柳 影(Wang Liuying),
吳 光 華(Wu Guanghua),
王 喜 慶 / 王 珏(Wang Xiqing / Wang Jue),
吳 光 華 / 江 南 春 / 吳 性 清(Wu Guanghua / Jiang Nanchun / Wu Xingqing),
温 葆(Wen Bao),
吳 光 華(Wu Guanghua),
王 叠 泉(Wang Diequan),
吳 雲 初 /曹 輔 銮(Wu Yunchu / Cao Fuluan),
翁 雨 農(Weng Yunong),
王 重 敏(Wang Zhongmin),
武 德 祖(Wu Dezu),
吳 耘(Wu Yun),
王 文 彬(Wang Wenbin),
王 治 華(Wang Zhihua),
王 純 德(Wang Chunde),
王 角(Wang Jiao),
汪 子 美(Wang Zimei),
劉 德 民(Wu Jingbo),
王 仲 清 / 盧 敦 良 / 何 銘(Wang Zhongqing / Lu Dunliang / He Ming),
王 盛 烈(Wang Chenglie),
王 麗 生(Wang Lisheng),
王 乃 壯(Wang Naizhuang),
汪 誠 儀(Wang Chengyi),
魏 紫 熙(Wei Zixi),
吳 賢 淳(Wu Xianchun),
文 超(Wen Chao),
翁 元 章 / 沈 毅(Wang Yuanzhang / Shen Yi),
烏 密 風(Wu Mifeng),
汪 觀 清(Wang Guanqing),
王 仲 清(Wang Zhongqing),
翁 逸 之 / 曹 有 成(Weng Yizhi / Cao Youcheng),
王 惕(Wang Ti),
翁 逸 之 / 曹 有 成(Weng Yizhi / Cao Youcheng),
汪 觀 清/ 江 南 春(Wang Guanqing / Jiang Nanchun),
王 世 祥(Wang Shixiang),
王 恩 盛(Wang Ensheng),
王 志 英 / 關 天 瑞(Wang Zhiying / Guan Tianrui),
魏 瀛 洲 / 何 艷 榮(Wei Yingzhou / He Yanrong),
吳 少 雲 / 章 育 青 / 陸 澤 之(Wu Shaoyun / Zhang Yuqing /Lu Zezhi),
汪 志 傑(Wang Zhijie),
聞 立 鵬(Wen Lipeng),
魏 瀛 洲(Wei Yingzhou),
吳 敏 / 林 曦 明(Wu Min / Lin Ximing),
吳 少 雲 / 章 育 青 / 陸 澤 之(Wu Shaoyun / Zhang Yuqing /Lu Zezhi),
王 仲 清(Wang Zhongqing),
翁 元 章(Wang Yuanzhang),
王 德 娟(Wang Dejuan),
王 肇 達(Wang Zhaoda),
王 懷 騏 / 鐘 長 生(Wang Huaiqi / Zhong Zhangsheng),
王大同 / 李克非 / 王子文 / 饒定培(Wang Datong / Li Kefei / Wang ziwen / Rao Dingpei),
吴 家 棟 / 畢 華 / 宋 惠 民(Wu Gudong / Bi Hua / Song Huimin),
魏 梓 慧(Wei Zihui),
王 兆 荣 / 馬 宏 道 / 陳 重 印 / 鄒 良 材(Wang Zhaorong / Ma Hongdao / Chen Zhongyin / Zou Liangcai),
吴 自 強(Wu Zijiang),
王 德 威(Wang Dewei),
文 兵(Wen Bing),
吴健(Wu Jian),
吳少雲 / 陸澤之 / 忻札良 / 王柳影(Wu Shaoyun / Liu zezhi / Xin zhaliang / Wang Liuying),
王 大 同 / 杜 詠 樵(Wang Datong / Du Yongqiao),
吳 强 年(Wu Jiangnian),
吳 少 雲(Wu Shaoyun),
温 勇 雄 / 宗 其 香(Wen Yongxiong / Zong Jixiang),
伍 必 端(Wu Biduan),
吳 耘 / 趙 延 年 / 楊 可 揚(Wu Yun / Zhao Yannian / Yang Keyang),
王恤珠 / 楊之光(Wang Xuzhu / Yang Zhiguang),
吳 性 清/ 葉 文 西(Wu Xingqing / Ye Wenxi),
王 文 濤 / 周安琪 / 王玉方(Wang Wentao / Zhou Anqi / Wang Yufang),
王 利 國 / 楊 順 泰(Wang Liguo / Yang Shuntai),
吴 錫 康 - 駐沪海軍航空兵(Wu Xikang),
王 遵 義(Wang Zunyi),
旅大市工農兵宣傳畫創作學習班;(Workers, peasants and soldiers poster creation class of Luda City),
王 永 恆(Wang Yongheng),
王 峻 极(Wang Junji),
王 純 言(Wang Chunyan),
吳 緒 經(Wu Xujing),
王 偉 戌(Wang Weixu),
王 玉 方(Wang Yufang),
衛 紅 鷹(Wei Gongying),
吴 性 清 / 江 南 春(Wu Xingqing / Jiang Nanchun),
吴 瑞 龍(Wu Ruilong),
王 耀 璋 / 王 喬 申 / 翟 祖 華(Wang Yaozhang / Wang Qiaoshen / Di Zuhua),
王 西 京(Wang Xijing),
吳 讓 賓(Wu Rangbin),
王崑崙編製(Wang Kunlun),
W. HEINE(W. HEINE),
王 信(Wang Xin),
吳 冠 中(Wu Guanzhong),
王 宗 嵐(Wang Zonglan),
王 式 廓(Wang Shikuo),
韋 啓 美(Wei Qimei),
武 蜀 西(Wu Shuxi),
王 路(Wang Lu),
王 為 政 / 李 問 漢(Wang Weizheng / Li Wenhan),
王 慎 仁(Wang Shenren),
吳 玉 麟(Wu Yulin),
伍 必 端 / 林 崗(Wu Biduan / Lin Gang),
武強(Wu Qiang),
王 大 同(Wang Datong)